Jazyková škola OFFUGO
Kurzy angličtiny pre každého
Preklady z/do angličtiny
Bratislava a okolieVyučovacia metóda

„Nikdy nezabudneme to, čo sa učíme s radosťou.“
                                                        Alfred Mercier

Z dlhoročnej praxe sme odpozorovali bežné úskalia klasickej jazykovej výučby cudzích jazykov. Aj napriek tomu, že študenti absolvujú nespočetné množstvo vyučovacích hodín a prejdú stovkami cvičení a testov, nezaručí im to úspešné zvládnutie komunikačných výziev mimo vyučovania. Nižšie uvádzame základné dôvody, ktoré sa stali odrazovým mostíkom našej metódy výučby cudzích jazykov - active language training (aktívny jazykový tréning):

1. Ovládanie jazyka je zručnosť. Vedomosti tu nestačia. Potrebujeme prax, tréning, veľa rozprávať.

K zručnostiam patrí aj šoférovanie (spisovne riadenie motorového vozidla). Princíp je rovnaký. Poznám pravidlá cestnej premávky, ale bojím sa sadnúť za volant. Potom sa osmelím, začnem prvou jazdou, potom nasleduje pár ďalších a čím ďalej, tým som si istejšia. Na začiatku musím sledovať rýchlostnú páku, zabúdam na smerovky, spojku púšťam priskoro (takmer všetci sme si tým prešli). Ale po čase tréningu sa tieto úkony zautomatizujú a ja sa môžem plne sústrediť na vozovku.

     
Analogicky to funguje aj pri učení sa cudzích jazykov. Teoreticky ovládam fenomény daného jazyka, v teste zakrúžkujem a pospájam všetko na výbornú, ale pri rozprávaní (akoby šoférovaní) v začiatkoch ťažko vytvorím súvislú vetu a robím veľa chýb... „Ako som mohol zabudnúť na -S v tretej osobe!? Veď to pravidlo ovládam!” Recept je rovnaký: veľa trénovať. Vedomosti, zručnosti a porozumenie prichádzajú kumulatívne, nie lineárne. Dôležité je nebáť sa robiť chyby. Tie sú prirodzenou súčasťou nášho napredovania.

 

2. Aktívne učenie -  Learn in action.
Jazykový tréning musí byť zmysluplnou, autentickou a pravidelnou prípravou na spontánnu komunikáciu v teréne. Je potrebné, aby bol zameraný na všetky jazykové zručnosti, ale s dôrazom na rozprávanie a počúvanie, resp. pozeranie, ktoré tvoria prevažnú časť komunikácie v teréne. Pestrý program a multisenzorické materiály podporujúce kreatívne myslenie zaručujú, že sa naši študenti nikdy nenudia. Zabudnite na klasické hodiny s učebnicou v ruke a dopĺňanie cvičení. („Doplňovačkových nadšencov“ zavalíme cvičeniami tohto typu na požiadanie v rámci HW (=DÚ).
U nás sa môžete tešiť na: hranie rol (klasických aj úplne uletených), problémové úlohy, „partičkovské“ zadania, pátračky, kvízy, chill-out (relaxačné) aktivity , simulácie, webquests, videokonferencie, hry, návštevy hostí z rôznych oblastí, diskusné krúžky, skupinové učenie, kultúrne okienka, mysliteľské klobúky, návštevy na pracovisku, sledovanie noviniek, stroj času, projekty a súťaže, atď.

 

3. Učenie šité na mieru.
Ak chceme, aby bolo učenie efektívne, musí odrážať potreby a záujmy študentov. Preto s každým našim študentom vedieme vstupný pohovor, ktorého cieľom je zistiť jazykovú úroveň uchádzačov, ich osobné ciele a očakávania. V prípade skupinových kurzov je v jednej skupine max. 6 študentov. Pri väčších skupinách študenti nedostávajú dostatok priestoru na sebarealizáciu. Učenie prebieha v príjemnej, neformálnej atmosfére pri kávičke alebo čaji. Je pre nás dôležité, aby naši študenti robili viditeľné pokroky, ale aj to, aby sa tešili na hodiny. Urobíme všetko preto, aby sme vyhoveli ich požiadavkám. Namiesto klasickej učebnice je zdrojom informácií pre študentov tzv. sourcebook – ktorý zostavujeme na základe potrieb a záujmov študentov, ktorí  v priebehu celého kurzu majú možnosť spolupodieľať sa na jeho vytváraní a  podobe.

 

4. Učenie bez hraníc.
Učenie sa nekončí za dverami učebne. Prísun dostatočného množstva podnetov aj mimo vyučovania je samozrejmosťou. Každý študent si vedie My Learning Log (denník môjho učenia), do ktorého si zapisuje a vkladá všetky nápady, otázky, inšpirácie, atď. ktoré ho zaujali v súvislosti s jeho učením a referuje o nich na hodinách. Všetky svoje práce odkladá do zložky Portfolio File a mapuje tak svoje pokroky. Každý kurz má vlastný Vocabulary Bank (banka slovnej zásoby). Vyučujúci pravidelne komunikuje so svojimi študentmi prostredníctvom emailov, posiela im hodnotenie ich práce a navrhuje ďalšie postupy v zlepšovaní. V našich priestoroch máme knižnicu, odkiaľ si môžete zapožičiavať cudzojazyčné knihy a časopisy.
Po tréningu na hodinách všeobecnej angličtiny nastupuje prax. Na konci každého modulu čaká študentov teoretický test a praktický výjazd do terénu. Ich úlohou je úspešne zvládnuť zadané problémové úlohy odrážajúce reálne životné situácie.

 

5. Entuziastickí, kvalifikovaní, skúsení a dobre pripravení učitelia VIAC

 

Okrem prebiehajúcich kurzov majú naši študenti prednostné právo zúčastňovať sa ďalších nami organizovaných OFFUGO EVENTOV.

 

Model aktívneho jazykového tréningu:

 

Off you go /čítaj ofjugou/ znamená v angličtine rozhýb sa, začni.